LaVita

Hyundai LaVita Crankshaft / Crank Angle Sensors

Hyundai LaVita Crank Angle Sensor - FC 5/01-4/05 G4ED 4 Cyl 1.6L

Only
Add to cart
Hyundai LaVita Crank Angle Sensor
Hyundai LaVita Crank Angle Sensor to suit Hyundai LaVita, Series - FC, Month/Year - 5/01-4/05, Engine Code - G4ED, Engine Size - 4 Cyl, 1.6L.

Hyundai LaVita Crank Angle Sensor - FC 5/01-12/05 G4GB 4 Cyl 1.8L

Only
Add to cart
Hyundai LaVita Crank Angle Sensor
Hyundai LaVita Crank Angle Sensor to suit Hyundai LaVita, Series - FC, Month/Year - 5/01-12/05, Engine Code - G4GB, Engine Size - 4 Cyl, 1.8L.