LaVita

Hyundai LaVita Camshaft / Cam Angle Sensors

Hyundai LaVita Cam Angle Sensor - FC 5/01-4/05 G4ED 4 Cyl 1.6L

Hyundai LaVita Cam Angle Sensor
Hyundai LaVita Cam Angle Sensor - FC 5/01-4/05 G4ED 4 Cyl 1.6L

Hyundai LaVita Cam Angle Sensor - FC 5/01-12/05 G4GB 4 Cyl 1.8L

cam-040 hyundai kia cam angle sensor
Hyundai LaVita Cam Angle Sensor
Hyundai LaVita Cam Angle Sensor - FC 5/01-12/05 G4GB 4 Cyl 1.8L