Santa Fe

Hyundai Santa Fe Crankshaft / Crank Angle Sensors

Hyundai Santa Fe Crank Angle Sensor - SM 9/00-11/05 G4JS 4 Cyl 2.4L

Only
Add to cart
Hyundai Santa Fe Crank Angle Sensor
Hyundai Santa Fe Crank Angle Sensor to suit Hyundai Santa Fe, Series - SM, Month/Year - 9/00-11/05, Engine Code - G4JS, Engine Size - 4 Cyl, 2.4L.

Hyundai Santa Fe Crank Angle Sensor - SM 9/00-11/05 G6BA 6 Cyl 2.7L

Only
Add to cart
Hyundai Santa Fe Crank Angle Sensor
Hyundai Santa Fe Crank Angle Sensor to suit Hyundai Santa Fe, Series - SM, Month/Year - 9/00-11/05, Engine Code - G6BA, Engine Size - 6 Cyl, 2.7L.

Hyundai Santa Fe Crank Angle Sensor - CM 11/05-9/09 G6EA 6 Cyl 2.7L

Only
Add to cart
Hyundai Santa Fe Crank Angle Sensor
Hyundai Santa Fe Crank Angle Sensor to suit Hyundai Santa Fe, Series - CM, Month/Year - 11/05-9/09, Engine Code - G6EA, Engine Size - 6 Cyl, 2.7L.

Hyundai Santa Fe Crank Angle Sensor - CM Diesel 9/06-9/09 D4EB 4 Cyl 2.2L Turbo

Only
Add to cart
Hyundai Santa Fe Crank Angle Sensor
Hyundai Santa Fe Crank Angle Sensor to suit Hyundai Santa Fe, Series - CM Diesel, Month/Year - 9/06-9/09, Engine Code - D4EB, Engine Size - 4 Cyl, 2.2L Turbo.

Hyundai Santa Fe Crank Angle Sensor - CM 5/07-9/09 G6DB 6 Cyl 3.3L

Only
Add to cart
Hyundai Santa Fe Crank Angle Sensor
Hyundai Santa Fe Crank Angle Sensor to suit Hyundai Santa Fe, Series - CM, Month/Year - 5/07-9/09, Engine Code - G6DB, Engine Size - 6 Cyl, 3.3L.

Hyundai Santa Fe Crank Angle Sensor - CM 9/09 on G4KE 4 Cyl 2.4L

Only
Add to cart
Hyundai Santa Fe Crank Angle Sensor
Hyundai Santa Fe Crank Angle Sensor to suit Hyundai Santa Fe, Series - CM, Month/Year - 9/09 on, Engine Code - G4KE, Engine Size - 4 Cyl, 2.4L.

Hyundai Santa Fe Crank Angle Sensor - CM 9/09 on G6DC 6 Cyl 3.5L

Only
Add to cart
Hyundai Santa Fe Crank Angle Sensor
Hyundai Santa Fe Crank Angle Sensor to suit Hyundai Santa Fe, Series - CM, Month/Year - 9/09 on, Engine Code - G6DC, Engine Size - 6 Cyl, 3.5L.

Hyundai Santa Fe Crank Angle Sensor - DM 2012 on G4KJ 4 Cyl 2.4L Dir. Inj.

Only
Add to cart
Hyundai Santa Fe Crank Angle Sensor
Hyundai Santa Fe Crank Angle Sensor to suit Hyundai Santa Fe, Series - DM, Month/Year - 2012 on, Engine Code - G4KJ, Engine Size - 4 Cyl, 2.4L Dir. Inj..