i30

Hyundai i30 Camshaft / Cam Angle Sensors

Hyundai i30 Cam Angle Sensor - FD 8/07 on G4GC 4 Cyl 2.0L

cam-039 hyundai kia cam angle sensor
Hyundai i30 Cam Angle Sensor
Hyundai i30 Cam Angle Sensor - FD 8/07 on G4GC 4 Cyl 2.0L

Hyundai i30 Cam Angle Sensor - FD 4/08-5/10 G4FC 4 Cyl 1.6L, Check photo or part no.

cam-145 hyundai kia cam sensor
Hyundai i30 Cam Angle Sensor
Hyundai i30 Cam Angle Sensor - FD 4/08-5/10 G4FC 4 Cyl 1.6L, Check photo or part no.

Hyundai i30 Cam Angle Sensor - FD 5/10 on G4FC 4 Cyl 1.6L, Check photo or part no.

cam-144 hyundai kia cam sensor
Hyundai i30 Cam Angle Sensor
Hyundai i30 Cam Angle Sensor - FD 5/10 on G4FC 4 Cyl 1.6L, Check photo or part no.