Santa Fe

Hyundai Santa Fe Camshaft / Cam Angle Sensors

Hyundai Santa Fe Cam Angle Sensor - SM 9/00-11/05 G4JS 4 Cyl 2.4L

Only
Add to cart
Hyundai Santa Fe Cam Angle Sensor
Hyundai Santa Fe Cam Angle Sensor - SM 9/00-11/05 G4JS 4 Cyl 2.4L

Hyundai Santa Fe Cam Angle Sensor - SM 9/00-11/05 G6BA 6 Cyl 2.7L

Only
Add to cart
Hyundai Santa Fe Cam Angle Sensor
Hyundai Santa Fe Cam Angle Sensor - SM 9/00-11/05 G6BA 6 Cyl 2.7L

Hyundai Santa Fe Cam Angle Sensor - CM 5/07-9/09 G6DB 6 Cyl 3.3L, 2 Units Required

Only
Add to cart
cam-122 hyundai kia cam sensor
Hyundai Santa Fe Cam Angle Sensor
Hyundai Santa Fe Cam Angle Sensor - CM 5/07-9/09 G6DB 6 Cyl 3.3L, 2 Units Required

Hyundai Santa Fe Cam Angle Sensor - CM 9/09 on G4KE 4 Cyl 2.4L, 2 Units Required

Only
Add to cart
cam-111 hyundai kia cam sensor
Hyundai Santa Fe Cam Angle Sensor
Hyundai Santa Fe Cam Angle Sensor - CM 9/09 on G4KE 4 Cyl 2.4L, 2 Units Required

Hyundai Santa Fe Cam Angle Sensor - CM 9/09 on G6DC 6 Cyl 3.5L, 4 Units Required

Only
Add to cart
cam-122 hyundai kia cam sensor
Hyundai Santa Fe Cam Angle Sensor
Hyundai Santa Fe Cam Angle Sensor - CM 9/09 on G6DC 6 Cyl 3.5L, 4 Units Required

Hyundai Santa Fe Cam Angle Sensor - CM Diesel 9/09 on D4HB 4 Cyl 2.2L Turbo

Only
Add to cart
cam-146 hyundai kia cam sensor
Hyundai Santa Fe Cam Angle Sensor
Hyundai Santa Fe Cam Angle Sensor - CM Diesel 9/09 on D4HB 4 Cyl 2.2L Turbo