Santa Fe

Hyundai Santa Fe Ignition Leads

Hyundai Santa Fe Ignition Leads - SM, 9/00-11/05, G4JS, 4 Cyl, 2.4L - 2 Leads in Set

Only
Add to cart
Hyundai Santa Fe Ignition Leads
Hyundai Santa Fe Ignition Leads to suit Hyundai Santa Fe, Series - SM, Month/Year - 9/00-11/05, Engine Code - G4JS, 4 Cyl and Engine Capacity - 2.4L. 2 Leads in Set

Hyundai Santa Fe Ignition Leads - SM, 9/00-11/05, G6BA, 6 Cyl, 2.7L - 6 Leads in Set

Only
Add to cart
Hyundai Santa Fe Ignition Leads
Hyundai Santa Fe Ignition Leads to suit Hyundai Santa Fe, Series - SM, Month/Year - 9/00-11/05, Engine Code - G6BA, 6 Cyl and Engine Capacity - 2.7L. 6 Leads in Set